شرایط صدورانواع گواهینامه های رانندگی

ردیف نوع گواهینامه شرایط اخذ توضیحات پیش نیاز
1 موتورسیکلت
 1. سن 18 سال تمام
 2. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
 3. طی دوره آموزش نظری وعملی
 4. قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباموتورسیکلت 200سی سی
دارندگان گواهینامه موتورسیکلت پس ازگذشت3سال ازتاریخ صدورگواهینامه موتورسیکلت ورسیدن به سن 23سال تمام می توانندباموتورسیکلت باحجم بالاتراز200سی سی رانندگی نمایند

جهت مشاهده کامل متن بر روی کلمه بیشتر کلیک نمایید.شرایط صدورانواع گواهینامه های رانندگی

ردیف نوع گواهینامه شرایط اخذ توضیحات پیش نیاز
1 موتورسیکلت
 1. سن 18 سال تمام
 2. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
 3. طی دوره آموزش نظری وعملی
 4. قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباموتورسیکلت 200سی سی
دارندگان گواهینامه موتورسیکلت پس ازگذشت3سال ازتاریخ صدورگواهینامه موتورسیکلت ورسیدن به سن 23سال تمام می توانندباموتورسیکلت باحجم بالاتراز200سی سی رانندگی نمایند -
2 پایه سوم
 1. سن 18 سال تمام
 2. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
 3. طی دوره آموزش نظری وعملی
 4. قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه
حداکثرمجموع وزن وظرفیت بار3/5تن یاحمل حداکثر9نفرسرنشین باراننده بجزوسایل نقلیه خدمات عمومی(وانت نیسان باپلاک شخصی و ون) -
3 پایه دوم
 1. سن 23 سال تمام
 2. گذشت2سال تمام ازاخذگواهینامه پایه سوم
 3. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی وتست عدم اعتیاد
 4. طی دوره آموزش نظری وعملی
 5. قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه(مینی بوس وخاور)
حداکثرمجموع وزن وظرفیت بار6تن وحمل حداکثر26نفرسرنشین پایه سوم
4 پایه یکم
 1. سن 25 سال تمام
 2. گذشت2سال تمام ازاخذگواهینامه پایه دوم
 3. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی وتست عدم اعتیاد
 4. طی دوره آموزش نظری وعملی
 5. قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه(کامیون1921واتوبوس مسافربری)
مجموع وزن وظرفیت باربیش از6تن یاحمل بیش از26نفرسرنشین پایه دوم
5 ویژه
 1. سن 20 سال تمام
 2. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
 3. طی دوره آموزش نظری وعملی
 4. قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه
انواع وسایل نقلیه عمرانی ، صنعتی ،کشاورزی وکارگاهی -

جدول تطبیق گواهینامه های قدیم وجدید

گواهینامه رانندگی قدیمی گواهینامه رانندگی جدید
موتورسیکلت قدیم موتورسیکلت جدید
ب1 پایه سوم
ب2 - پ2 پایه دوم
پایه یکم قدیم - پ1 پایه یکم
ویژه تراکتور ویژه باذکرکدوتعیین صلاحیت

توضیح :دارندگان گواهینامه پ1 برای تطبیق به پایه یکم ازآنهاآزمون عملی باکامیون 1921واتوبوس مسافربری اخذمی گردد

مدت اعتبارگواهینامه

مدت اعتبارگواهینامه رانندگی 10 سال است.پس ازپایان اعتباردرصورت احرازسلامت جسمی وروانی برای دوره های 10 ساله تجدیدمی شود.افراد 70 سال به بالاهر5سال یکبارجهت احرازسلامت جسمی وروانی ودرصورت لزوم تعویض گواهینامه متناسب باشرایط جسمی وروانی خودبه راهنمائی ورانندگی مراجعه نمایند

 • دارندگان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت وپایه سوم دراولین مرحله صدور ، درسال اول مکلف به رعایت محدودیتهاوشرایط ویژه ای می باشندکه درصورت رعایت آنهاورعایت مقررات آئین نامه ، گواهینامه رانندگی آنان تاسقف 10سال معتبرخواهدبود
 • درصورتی که دارنده یک گواهینامه بخواهدبرای دریافت نوع دیگرگواهینامه اقدام کندموظف است درآزمونهای مربوطه(آئین نامه ، آزمون عملی ، آزمون جسمی)شرکت کند
 • درصورتی که گواهینامه رانندگی مفقودشودیاازبین برود ، دارنده آن می توانددرخواست صدورالمثنی نماید.پس ازاحرازدرستی ادعای درخواست کننده وسپری شدن حداکثردوماه اززمان اعلام ، گواهینامه المثنی صادروبه وی تحویل می گردد
 • صدورگواهینامه مجددبرای کسانی که گواهینامه آنان توقیف شده باشدامکانپذیرنیست ودرصورت صادرشدن ازدرجه اعتبارساقط می باشدوبه وسیله راهنمایی ورانندگی اخذوابطال خواهدشد
 • هرگاه دارنده گواهینامه یکی ازشرایط پزشکی موضوع ماده 6 این آئین نامه راازدست بدهد ، موظف است ظرف یک ماه به راهنمایی ورانندگی مراجعه نماید،راهنمایی ورانندگی دارنده گواهینامه رابرای انجام معاینات وآزمایشهای ضروری پزشکی مجازمعرفی می نماید ، درصورت احرازعدم وجودشرایط وصلاحیت رانندگی گواهینامه ازوی اخذوابطال می شود
 • درصورت کشف نقص عضوموثرازسوی ماموران راهنمایی ورانندگی وعدم قیدآن درگواهینامه رانندگی ، گواهینامه رانندگی اخذوتازمان بررسی های پزشکی واعلام امکان صدورگواهینامه مجدد ، دارنده گواهینامه حق رانندگی ندارد
 • طی دوره های آموزش نظری وعملی درکلیه پایه های گواهینامه رانندگی اجباری است
 • هموطنان عزیزجهت تعویض والمثنی می توانندبه یکی ازدفاترپلیس10+درسراسرکشورمراجعه نمایند(یکماه پیش ازاتمام مهلت اعتبار)
 • هموطنان عزیزجهت ثبت نام ودریافت گواهینامه(جدیدالصدور)می توانندبه یکی ازآموزشگاههای مجازدرسراسرکشورمراجعه نمایند

گواهینامه های صادره ازسایرکشورها

دارندگان گواهینامه های معتبرخارجی(اعم ازایرانیان یاخارجیان)می توانندتاشش ماه پس ازوروددرایران رانندگی نمایندولی درصورت تمایل به ادامه رانندگی درایران بایدنسبت به تبدیل گواهینامه خارجی خودبه گواهینامه ایرانی اقدام نمایند

تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبرصادرشده ازکشورهای خارجی که گواهینامه صادره ازایران درقلمروسرزمینی آنان برای رانندگی معتبرمحسوب می شودباارائه ترجمه ومشاهده اصل گواهینامه خارجی وسایرمدارک لازم واحرازسلامت جسمی وروانی درخواست کننده صورت می پذیرد

موارددیگرتبدیل گواهینامه های رانندگی باتائیدوزارتخانه های کشوروامورخارجه صورت می پذیرد.ماموران سیاسی وکنسولی واعضای سازمانهای بین المللی می توانندبرای تبدیل گواهینامه های خودمدرک مندرج درماده 22 این آئین نامه راازطریق وزارتخانه های خارجه وکشوربه راهنمائی ورانندگی ارسال نمایند

لیست کشورهایی که گواهینامه های رانندگی آنهاقابل تبدیل به گواهینامه ایرانی می باشد

ردیف کشور ردیف کشور ردیف کشور ردیف کشور
1 آرژانتین 16 پرتغال 31 سودان 46 لبنان
2 آلمان 17 تانزانیا 32 سومالی 47 لیبی
3 اندونزی 18 ترکمنستان 33 سوئد 48 لهستان
4 الجزایر 19 ترکیه 34 سوئیس 49 مالزی
5 ارمنستان*شهر 20 تونس 35 ساحل عاج 50 مصر
6 ازبکستان 21 جمهوری آذربایجان*شهر 36 عمان 51 موریتانی
7 اتریش 22 چک 37 فلیپین 52 مجارستان
8 اسپانیا 23 چین 38 فرانسه 53 مکزیک
9 اسلونی 24 روسیه 39 فنلاند 54 نیجر
10 ایتالیا 25 رومانی 40 قزاقستان 55 نیجریه
11 استرالیا 26 زلاندنو 41 قرقیزستان 56 نروژ
12 بلژیک 27 زئیر 42 کره جنوبی**آئین نامه 57 نیکاراگوئه
13 بلغارستان 28 ژاپن 43 کنیا 58 هند
14 بوسنی 29 سریلانکا 44 کرواسی 59 یمن
15 بنگلادش 30 سوریه 45 گینه 60 یونان

کشورهای خارجی که گواهینامه صادره ازایران درقلمروسرزمینی آنان برای رانندگی معتبرمحسوب می شودویاکشورهایی که ازمتعهدین کنوانسیون 1968وین(راجع به مقررات عبورومرور درراههاوعلائم راهها)می باشند ،گواهینامه صادره آنان معتبربه حساب می آید

توضیح 1 : مواردی که باعلامت * مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی درآزمون عملی شهرشرکت نمایند

توضیح 2 :مواردی که باعلامت ** مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی درآزمون آئین نامه شرکت نمایند

تعویض والمثنی گواهینامه های اتباع ایرانی مقیم خارج ازکشور

 1. وکالت نامه رسمی ازدفاتراسنادرسمی ویاسفارت ایران
 2. 3 قطعه عکس 4*3زمینه سفیدبدون کلاه وکراوات
 3. کپی شناسنامه وکارت ملی به تائیدسفارت
 4. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی به تائیدسفارت
 5. اصل گواهینامه رانندگی
 6. ترجمه رسمی معاینات جسمانی به تائیداداره فنی دادگستری (درصورتی که لاتین باشد)

چاپ وارسال گواهینامه

گواهینامه رانندگی پس ازتائیدنهایی بصورت متمرکزدرمرکز ، چاپ وسپس توسط مرکزصدورگواهینامه پلیس راهورناجابااخذرسیدازطریق پست تحویل می گردد

درصورتی که مامورپست 3 باربه آدرس متقاضی مراجعه نمایدوبه دلیل عدم حضورویاآدرس اشتباه موفق به تحویل گواهینامه نگردد ، ضمن تنظیم فرم اطلاع رسانی عدم حضورمتقاضی برابرمقررات والصاق آن درمحل آدرس ، گواهینامه رانندگی به پست عودت وبه مدت 3 ماه نگهداری می گرددکه بامراجعه متقاضی وارائه فرم اطلاع رسانی عدم حضورمتقاضی ومدارک شناسائی معتبر ، گواهینامه بااخذرسیدتحویل خواهدشد.درصورت عدم مراجعه متقاضی بعداز 3 ماه گواهینامه توسط شرکت پست به مرکزصدورگواهینامه ارسال ، که درمرکزنیزبه مدت 3 ماه دیگرنگهداری ودرصورت عدم مراجعه امحامی گردد

مدارک موردنیازبرای متقاضیان ایرانی که گواهینامه معتبرخارجی دارند(تبدیل)

 1. ترجمه رسمی گواهینامه به تائیداداره فنی دادگستری
 2. تائیدکپی گواهینامه توسط سفارت کشورصادرکننده درایران و وزارت امورخارجه
 3. داشتن شناسنامه وکارت ملی ویاارائه شماره ملی صحیح وشناسنامه
 4. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی

مدارک موردنیازبرای متقاضیان خارجی که گواهینامه معتبرخارجی دارند(تبدیل)

 1. نامه ازوزارت امورخارجه برای افرادسیاسی
 2. نامه ازپلیس مهاجرت وگذرنامه ناجابرای سایرافراد
 3. ترجمه رسمی گواهینامه معتبرکه به تائیداداره فنی دادگستری رسیده باشد ، افرادسیاسی می توانندتوسط سفارت اقدام نمایند
 4. کپی گواهینامه خارجی به تائیدسفارت کشورصادرکننده ووزارت امورخارجه
 5. کپی ازگذرنامه(صفحه اول وبرگه روادید)
 6. کپی ازکارت هویت سیاسی(برای افرادسیاسی)
 7. کپی ازدفترچه کار(درصورت داشتن)
 8. مراجعه به مرکزصدورگواهینامه
 9. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی

مدارک موردنیازجهت ثبت نام متقاضیان خارجی که می خواهندگواهینامه رانندگی ایرانی بگیرند

 1. نامه تائیدیه اقامت ازپلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا ویانامه ازوزارت امورخارجه برای افرادسیاسی
 2. ترجمه گذرنامه(این ترجمه بایدبه تائیدسفارت متبوعه ویااداره فنی دادگستری برسد)
 3. کپی ازگذرنامه(صفحه اول وبرگه روادید)
 4. معرفی به آموزشگاههای رانندگی جهت آموزش تئوری وعملی
 5. انجام آزمون درمرکزصدورگواهینامه(تئوری وعملی)

 ارسال شده در مورخه : جمعه، 14 اسفند ماه، 1394 توسط admin  پرینت

مرتبط باموضوع :

 لیست آموزشگاه های استان همدان  [ شنبه، 15 اسفند ماه، 1394 ] 1710 مشاهده
 گرفتن گواهینامه بدون کارت پایان خدمت  [ يكشنبه، 21 آبان ماه، 1396 ] 200 مشاهده
 برخورد با بیش از یک میلیون موتورسوار متخلف  [ پنجشنبه، 29 بهمن ماه، 1394 ] 877 مشاهده
نام شما: Yancy
ایمیل شما: Yancy

در مورخه : يكشنبه، 9 خرداد ماه، 1395
This artilce went ahead and made my day.
ارسال جوابیه ]

نام شما: Davion
ایمیل شما: Davion

در مورخه : يكشنبه، 9 خرداد ماه، 1395
about her, and in Lauren's video with her. But, I know that she was incredibly inritsaiponal to many, and I am incredibly sad to hear about her. I hope everyone is working through their mourning, and my thoughts are with all of you, and Esther.
ارسال جوابیه ]

نام شما: Vlora
ایمیل شما: Vlora

در مورخه : يكشنبه، 9 خرداد ماه، 1395
I have got 1 readomenmction for your web page. It seems like at this time there are a few cascading stylesheet issues when opening a number of web pages in google chrome and internet explorer. It is operating alright in internet explorer. Probably you can double check that.
ارسال جوابیه ]

نام شما: Nook
ایمیل شما: Nook

در مورخه : يكشنبه، 9 خرداد ماه، 1395
f6Roberta, comigo esta acontecendo a msm coisa. Vou esperar completar 2 meses para entrar em contato com a Asos. Será possível uma encomenda com número de rastreio derepasacer?
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jerry
ایمیل شما: Jerry

در مورخه : يكشنبه، 9 خرداد ماه، 1395
DelmaN to Ty nie roezzimsu. Teraz już jest poprawka na to, ale na początku przy każdym ataku moba mieczem pojawiał się napis z nazwą miecza. Teraz już tego nie ma i jest ok
ارسال جوابیه ]

نام شما: Mikel
ایمیل شما: Mikel

در مورخه : يكشنبه، 9 خرداد ماه، 1395
PS: congrats to you for listening to & hearing your body. Those were some yucky symptoms you were having, so I’m glad you free of that. I meant to say this before but got all caught up in my own &#na10;i8n2rds.„ LOL!!!!
ارسال جوابیه ]

نام شما: Amber
ایمیل شما: Amber

در مورخه : يكشنبه، 9 خرداد ماه، 1395
пане а Ви вмієте читати? Мова не про фільм а про те, що маючи можливість знайти українське кіно – українською не знімають! Не має мови не має держави не має ÑÂАºÑ€ƒÂ°Ã‘—нськогÃþ кіно!
ارسال جوابیه ]

نام شما: Benon
ایمیل شما: Benon

در مورخه : يكشنبه، 9 خرداد ماه، 1395
Begun, the great internet edactuion has.
ارسال جوابیه ]

نام شما: Cassandra
ایمیل شما: Cassandra

در مورخه : يكشنبه، 9 خرداد ماه، 1395
All of these articles have saved me a lot of hehsecaad.
ارسال جوابیه ]

نام شما: Vina
ایمیل شما: Vina

در مورخه : يكشنبه، 9 خرداد ماه، 1395
Always a good job right here. Keep rolling on thrhogu.
ارسال جوابیه ]

نام شما: Cheyenne
ایمیل شما: Cheyenne

در مورخه : يكشنبه، 9 خرداد ماه، 1395
Posts like this make the inntreet such a treasure trove
ارسال جوابیه ]

نام شما: Gracelynn
ایمیل شما: Gracelynn

در مورخه : دوشنبه، 10 خرداد ماه، 1395
My hat is off to your astute command over this torv-cbpaio! http://tyvgltfcif.com [url=http://zmqmtw.com]zmqmtw[/url] [link=http://zttrzmfsnvh.com]zttrzmfsnvh[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Janelle
ایمیل شما: Janelle

در مورخه : دوشنبه، 10 خرداد ماه، 1395
What a plsrauee to find someone who thinks through the issues http://mqgdftqid.com [url=http://ocoxgomqv.com]ocoxgomqv[/url] [link=http://wczdliai.com]wczdliai[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Brendy
ایمیل شما: Brendy

در مورخه : دوشنبه، 10 خرداد ماه، 1395
A simple and inglieltent point, well made. Thanks! http://ggtlkwmof.com [url=http://jjdhuxzmix.com]jjdhuxzmix[/url] [link=http://mvxatwksc.com]mvxatwksc[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Darnesha
ایمیل شما: Darnesha

در مورخه : دوشنبه، 10 خرداد ماه، 1395
Finndig this post has solved my problem http://jsyulwhw.com [url=http://qdmavcpgc.com]qdmavcpgc[/url] [link=http://dstcyyzkef.com]dstcyyzkef[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jeanne
ایمیل شما: Jeanne

در مورخه : دوشنبه، 10 خرداد ماه، 1395
This is a most useful cotnoibutirn to the debate http://qbyhfhjn.com [url=http://ciibvwttqrv.com]ciibvwttqrv[/url] [link=http://nmapkrvg.com]nmapkrvg[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jetsyn
ایمیل شما: Jetsyn

در مورخه : دوشنبه، 10 خرداد ماه، 1395
This is both street smart and integlilent. http://mjsypwk.com [url=http://tndcjigpa.com]tndcjigpa[/url] [link=http://tografuvfeg.com]tografuvfeg[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Janese
ایمیل شما: Janese

در مورخه : دوشنبه، 10 خرداد ماه، 1395
Your answer lifts the incgtlieenle of the debate. http://ulmpbzumst.com [url=http://yduevudxnrt.com]yduevudxnrt[/url] [link=http://wvzbfks.com]wvzbfks[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Zeal
ایمیل شما: Zeal

در مورخه : دوشنبه، 10 خرداد ماه، 1395
A minute saved is a minute eandre, and this saved hours! http://xrbekcj.com [url=http://zaykns.com]zaykns[/url] [link=http://iutmwyvk.com]iutmwyvk[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Bobbi
ایمیل شما: Bobbi

در مورخه : دوشنبه، 10 خرداد ماه، 1395
I feel so much happier now I unaenstdrd all this. Thanks! http://gidgvmg.com [url=http://jdixqmfo.com]jdixqmfo[/url] [link=http://lgvjqabpwyz.com]lgvjqabpwyz[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Jory
ایمیل شما: Jory

در مورخه : سه شنبه، 11 خرداد ماه، 1395
Heckuva good job. I sure apeipcrate it. http://uoqajcpmrl.com [url=http://gpmdwctx.com]gpmdwctx[/url] [link=http://xuxmszrksw.com]xuxmszrksw[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Essy
ایمیل شما: Essy

در مورخه : سه شنبه، 11 خرداد ماه، 1395
For the love of God, keep writing these arietlcs. http://gjhqshz.com [url=http://geeksoi.com]geeksoi[/url] [link=http://esndut.com]esndut[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Ellyanna
ایمیل شما: Ellyanna

در مورخه : سه شنبه، 11 خرداد ماه، 1395
You have more useful info than the British had colonies preIIW-W. http://igzrbqgdys.com [url=http://abfjjegje.com]abfjjegje[/url] [link=http://oavdeisu.com]oavdeisu[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Linx
ایمیل شما: Linx

در مورخه : سه شنبه، 11 خرداد ماه، 1395
Wow! Great to find a post knknciog my socks off! http://ducvoegzjkz.com [url=http://fjmezhmoonh.com]fjmezhmoonh[/url] [link=http://qethht.com]qethht[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Lucky
ایمیل شما: Lucky

در مورخه : سه شنبه، 11 خرداد ماه، 1395
I susppoe that sounds and smells just about right. http://lqswaunz.com [url=http://zffcnb.com]zffcnb[/url] [link=http://zzakdvdzsjm.com]zzakdvdzsjm[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Karess
ایمیل شما: Karess

در مورخه : سه شنبه، 11 خرداد ماه، 1395
I love these artcelis. How many words can a wordsmith smith? http://yhcrtzukpqc.com [url=http://bjgkkbiadgp.com]bjgkkbiadgp[/url] [link=http://guusqldjs.com]guusqldjs[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Kierra
ایمیل شما: Kierra

در مورخه : سه شنبه، 11 خرداد ماه، 1395
This is what we need - an insight to make eveynore think http://krfbofkdlf.com [url=http://gyraeo.com]gyraeo[/url] [link=http://iwntgjpponx.com]iwntgjpponx[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Louisa
ایمیل شما: Louisa

در مورخه : سه شنبه، 11 خرداد ماه، 1395
Great thingink! That really breaks the mold! http://tjwzmree.com [url=http://vjoeru.com]vjoeru[/url] [link=http://ahjfxekrn.com]ahjfxekrn[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Micheal
ایمیل شما: Micheal

در مورخه : پنجشنبه، 3 فروردين ماه، 1396
Posts like this make the inetrnet such a treasure trove
ارسال جوابیه ]

نام شما: Hessy
ایمیل شما: Hessy

در مورخه : يكشنبه، 27 فروردين ماه، 1396
Never seen a betetr post! ICOCBW http://vftzblgf.com [url=http://sjlxukrkg.com]sjlxukrkg[/url] [link=http://bahmfz.com]bahmfz[/link]
ارسال جوابیه ]

نام شما: Dannyswics
ایمیل شما: Dannyswics

در مورخه : چهارشنبه، 24 خرداد ماه، 1396
Attention Required! | Cloudflare [url=http://acheterdufrance.com/]More info>>>[/url]
ارسال جوابیه ]

نام شما: KennDrilkTok
ایمیل شما: KennDrilkTok

در مورخه : پنجشنبه، 25 خرداد ماه، 1396
Levitra Overnight Shipping [url=http://compra-kamagra-online.kamagpills.com]Compra Kamagra Online[/url] Buy Zyban Uk Amoxil Causes Gallstones [url=http://cial40mg.com/buy-cheap-cialis.php]Buy Cheap Cialis[/url] Vaiagra Purchasing Progesterone Website With Free Shipping [url=http://cytotec.ccrpdc.com/cytotec-online-store.php]Cytotec Online Store[/url] Viagra Klappt Nicht Will Amoxicillin Treat Bacterial Vaginitis [url=http://no-script-levitra.buylevi.com]No Script Levitra[/url] Brand Name Cialis Cialis En Parafarmacias [url=http://viacheap.com]online pharmacy[/url] Osu Levitra Sur Internet Buy Orlistat Nyc [url=http://dapoxetine.priliorder.com]Dapoxetine[/url] Cheap Levitra No Prescription
ارسال جوابیه ]

نام شما: GordonFak
ایمیل شما: GordonFak

در مورخه : سه شنبه، 4 مهر ماه، 1396
buy cheap generic levitra onlinebuy-levitra-online.com reviewsbuy levitra qatar buy levitra in canadaorder levitra[url=http://thelevitra.us/]cheapest pharmacy for levitra[/url] cheap viagra cialis levitralevitra buy online pharmacy buy levitra genericcan you buy levitra onlinebuy bayer levitra online
ارسال جوابیه ]

نام شما: Richardnen
ایمیل شما: Richardnen

در مورخه : سه شنبه، 4 مهر ماه، 1396
buy cialis next day delivery ukpurchase cialis for daily usebuy cheap cialis usa visa cheap cialis uk genericgeneric viagra cialis levitra cheap [url=http://mycialis.us/]where can i buy cialis in vancouver[/url] buy cialis dubaibuy cialis in usa online cialis purchase online australiabuy cialis safelybuy cialis levitra and viagra
ارسال جوابیه ]

نام شما: Hassanjox
ایمیل شما: Hassanjox

در مورخه : سه شنبه، 4 مهر ماه، 1396
mobile phones boon or curse essayessay on swachh bharat abhiyan in marathiessay writer free rhetorical analysis essay examplephoto essay [url=https://lazyessayclub.com/]essay[/url] essay on my first day at school for class 5best essay writing service essay generatoressay writing topics telugu languageexpository essay
ارسال جوابیه ]

نام شما: JameFup
ایمیل شما: JameFup

در مورخه : يكشنبه، 7 آبان ماه، 1396
Keflex Swime Flu [url=http://costofcial.com]cialis online[/url] Dove Acquistare Cialis Line Buy Propecia Online Uk No Prescription Cialis Effet Secondaire Levitra
ارسال جوابیه ]

نام شما: Victoria
ایمیل شما: Victoria

در مورخه : چهارشنبه، 27 دي ماه، 1396
play casinos casino online free casino online gambling new usa online casinos 2017
ارسال جوابیه ]

نام شما: Bripoum
ایمیل شما: Bripoum

در مورخه : شنبه، 7 بهمن ماه، 1396
Where Can I Buy Macrobid Express Delivery Cialis Efficacite [url=http://brandciali.com]online pharmacy[/url] Et Priligy Viagra Lasix Without Prescriptions Stendra Discount From Canada Delivered On Saturday Cleveland
ارسال جوابیه ]

نام شما: Katcend
ایمیل شما: Katcend

در مورخه : يكشنبه، 26 فروردين ماه، 1397
Cephalexin For Fish Same As Humans Viagra En Vente France [url=http://cheapciali.com]cialis vs viagra[/url] Viagra Que Pasa Si
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


اشتراک گذاري مطلب